Beirniaid

Cerys Furlong

Bywgraffiad i ddilyn.

Kathryn Llewellyn

Un o Abertawe yw Kathryn yn wreiddiol. Hi yw Prif Weithredwr United Purpose, sef asiantaeth datblygu rhynwgladol fwyaf Cymru.

Mae United Purpose yn fudiad o bobl a sefydliadau sy’n ceisio rhoi terfyn ar dlodi ac anghydraddoldeb ar draws y byd. Mae UP yn arweinydd mewn datblygu dan arweiniad cymunedau ac arloesi llawr gwlad. Ers dros 40 mlynedd, mae UP wedi gweithio gydag actifyddion, sefydliadau cymunedol, ac unigolion ar y rheng flaen, er mwyn helpu pobl i gael rheolaeth ar eu bywydau eu hunain.

Mae Kathryn wedi ymwneud ag ymgyrchu ar hawliau dynol a rheolaeth datblygu rhyngwladol ers dros ddegawd. Mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys: Cyfarwyddwr Gweithredol The GREAT Initiative (sefydliad hawliau rhywedd); Prif Weithredol dros dros a Chyfarwyddwr Rhyngwladol Pump Aid (sefydliad dwr a glanweithdra yn Zimbabwe, Liberia a Malawi); rheoli ‘Live Below the Line’ ar ran y Global Poverty Project a gweithio fel Cyfarwyddwr Datblygu Rhyngwladol The One Foundation. Mae Kathryn wedi ennill nifer o wobrau gan gynnwys Gwobrau Datrys Gwrthdaro Sheila McKechnie am eu gwaith ymgyrchu ar ddemocratiaeth yn Zimbabwe a gwobr UNTLD ar gyfer arloeswyr cymdeithasol. Roedd Kathryn hefyd yn ymgynghorydd i raglen Battlefront ar Sianel Pedwar, yn mentora ymgyrchwyr ifanc.

Ellen Jones

Ellen yw Uwch Swyddog Polisi yn Sustrans Cymru, ac mae’n arwain y ffordd o ran helpu Cymru i fod yn genedl ble mae cerdded a beicio yn ffordd arferol o deithio yn lleol.

Ellen oedd Llywydd UCM Cymru 2017-18, pan ymgyrchodd yn llwyddiannus am becyn cefnogaeth interim ar gyfer astudio ôl-raddedig yng Nghymru. Cefnogodd waith undebau myfyrwyr trwy roi traean o’i chyllideb i ymgyrchoedd i wella iechyd meddwl myfyrwyr. Yn flaenorol, hi oedd Swyddog y Menywod UCM Cymru am flwyddyn, pan dreuliodd llawer o’i hamser yn ymgyrchu dros addysg rhyw a pherthnasau gynhwysol ar y cwricwlwm, gan gynnwys bod yn aelod o grŵp arbenigol cynghorol y gweinidog. Cyfranodd ei gwaith at y cwriclwm Addysg Perthnasau a Rhywioldeb newydd. Hi oedd Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru 2015-16.